Association of Food Scientists & Technologists (INDIA)

CSIR - CFTRI Campus, Mysuru - 570020, Karnataka, INDIA

Past CEC Members

President, Secretary & Treasurer: Year wise

Sl.No Year President Secretary Treasurer
1 2019 Dr. V Baskaran Dr. D D Wadikar Er. Umapati Hirewodeyar
2 2018 Dr Prabodh S Halde Dr Aashitosh A Inamdar Dr Suresh D Sakhare
3 2017 Dr. R B N Prasad Dr. H H Pattekhan Dr. Harish Prashanth K V
4 2016 Dr Narpinder Singh Dr B B Borse Dr D D Wadikar
5 2015 Dr Prathap Kumar Shetty H Mr S G Walde Dr D D Wadikar
6 2014 Dr S Ghonkrokta Dr G Venkateswaran Mr Suresh D Sakhare
7 2013 Dr KD Yadav Dr N Bhaskar Mr Aashitosh A Inamdar
8 2012 Dr G Vijayalakshmi Dr T Jeyarani Mr Aashitosh A Inamdar
9 2011 Dr Ratnakara R Mallya Dr V Baskaran Dr A Jayadeep
10 2010 Mr Vinod K Huria Dr KA Anu Appaiah Dr A Jayadeep
11 2009 Dr Satish Kulkarni Dr SG Prapulla Mr N Manjunath
12 2008 Mr Rajeshwar S Matche
13 2007 Dr HN Mishra
14 2006 Dr D Narasimha Rao
15 2005 Mr P Ramakrishna
16 2004 Dr A S Bawa
17 2003 Mr R Raghuramaiah
18 2002 Dr S C Basappa
19 2001 Dr S R Padwal Desai
20 2000 Dr M Mahadevaiah
21 1999 Prof G S Chauhan
22 1998 Dr S S Arya
23 1997 Dr C L Nagarsekar
24 1996 Dr Rugmini Sankaran
25 1995 Dr P Narasimham
26 1994 Dr S K Roy
27 1993 Dr A M Nanjunda Swamy
28 1992 Dr P J Dubash
29 1991 Dr V Srinivas Murthy
30 1990 Dr L V Venkatraman
31 1989 Mr N A Pandit
32 1988 Dr V H Potty
33 1987 Dr T R Sharma
34 1986 Dr A G Naik Kurade
35 1985 Mr Laljeet Singh