Association of Food Scientists & Technologists (INDIA)

CSIR - CFTRI Campus, Mysuru - 570020, Karnataka, INDIA

Past CEC Members

President, Secretary & Treasurer: Year wise

Sl.No Year President Secretary Treasurer
1 2020 Dr. Bhupendar Singh Khatkar Dr. K V Harish Prashanth Dr. Naveen Shivanna
2 2019 Dr. V Baskaran Dr. D D Wadikar Er. Umapati Hirewodeyar
3 2018 Dr Prabodh S Halde Dr Aashitosh A Inamdar Dr Suresh D Sakhare
4 2017 Dr. R B N Prasad Dr. H H Pattekhan Dr. Harish Prashanth K V
5 2016 Dr Narpinder Singh Dr B B Borse Dr D D Wadikar
6 2015 Dr Prathap Kumar Shetty H Mr S G Walde Dr D D Wadikar
7 2014 Dr S Ghonkrokta Dr G Venkateswaran Mr Suresh D Sakhare
8 2013 Dr KD Yadav Dr N Bhaskar Mr Aashitosh A Inamdar
9 2012 Dr G Vijayalakshmi Dr T Jeyarani Mr Aashitosh A Inamdar
10 2011 Dr Ratnakara R Mallya Dr V Baskaran Dr A Jayadeep
11 2010 Mr Vinod K Huria Dr KA Anu Appaiah Dr A Jayadeep
12 2009 Dr Satish Kulkarni Dr SG Prapulla Mr N Manjunath
13 2008 Mr Rajeshwar S Matche
14 2007 Dr HN Mishra
15 2006 Dr D Narasimha Rao
16 2005 Mr P Ramakrishna
17 2004 Dr A S Bawa
18 2003 Mr R Raghuramaiah
19 2002 Dr S C Basappa
20 2001 Dr S R Padwal Desai
21 2000 Dr M Mahadevaiah
22 1999 Prof G S Chauhan
23 1998 Dr S S Arya
24 1997 Dr C L Nagarsekar
25 1996 Dr Rugmini Sankaran
26 1995 Dr P Narasimham
27 1994 Dr S K Roy
28 1993 Dr A M Nanjunda Swamy
29 1992 Dr P J Dubash
30 1991 Dr V Srinivas Murthy
31 1990 Dr L V Venkatraman
32 1989 Mr N A Pandit
33 1988 Dr V H Potty
34 1987 Dr T R Sharma
35 1986 Dr A G Naik Kurade
36 1985 Mr Laljeet Singh